Het college biedt de gemeenteraad een sluitende begroting aan voor 2022. De begroting is beleidsarm, vanwege het feit dat volgend jaar zowel een nieuw college als een nieuwe gemeenteraad aantreedt. Toch is het college van mening met deze begroting de hoge mate van leefbaarheid in de gemeente vast te kunnen houden. De structurele baten dekken de structurele lasten.

Het college is wel voor een uitdaging gesteld. Het vinden van een juiste balans tussen invulling geven aan gemeentelijke taken en het beheersen van de kosten was niet altijd eenvoudig. Zeker omdat de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen ontoereikend zijn. Voor 2022 sluit de begroting weliswaar ruim zes ton positief, maar na 2022 ontstaan nieuwe uitdagingen. Het college zet in op optimale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen en het op peil houden van het hoge voorzieningenniveau in de gemeente. Daarnaast hecht het college aan grip op de uitgaven in met name het sociaal domein. Door onverwachte en vooraf moeilijk in te schatten uitgaven is het op dit terrein lastig realistisch te begroten.

Met deze begroting denkt het college de stijgende kosten binnen het sociaal domein goed in beeld te hebben. De begroting bevat goed nieuws voor de cultuurliefhebbers in de gemeente. In 2021 nam het college al een aantal besluiten om de cultuursector te helpen de gevolgen van corona op te vangen. Het college wil de wens uit de raad honoreren om een cultuurfonds in te stellen en komt er een structurele bijdrage voor museum De Buitenplaats. Daarnaast blijven de cultuurcoaches ten minste nog een jaar extra actief. Daarbij maakt het college zich onder meer sterk voor verdere uitbreiding van de digitale dienstverlening, een goede infrastructuur en biedt de begroting ruimte verdere stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Zo wil het college de eigen gebouwen blijven verduurzamen. De begroting is woensdag 13 oktober aangeboden aan de gemeenteraad, met het verzoek deze te behandelen in de raadsvergadering van 9 november.