Gemeente Tynaarlo moet goed op de centen passen, anders dreigt een tekort, die kan oplopen tot zo’n € 1,5 miljoen in 2025. Omdat de gemeente de komende jaren fors minder geld krijgt van het Rijk moeten er keuzes gemaakt worden.

Dat blijkt uit de zogeheten ‘Voorjaarsbrief 2021’ en ‘Perspectievennota 2022’ die B&W aan de gemeenteraad hebben aangeboden. “Je kunt niet begroten in de hoop dat je altijd genoeg meevallers krijgt”, zegt wethouder van Financiën Henny van den Born, “Er is nog teveel onzeker. We gaan ons ook niet rijk rekenen door ervan uit te gaan dat het rijk fors extra voor de jeugdzorg blijft bijdragen. Hoe dat voor gemeenten gaat uitpakken, hangt af van de nieuwe regering. De opbrengst van de verkoop van bouwkavels zal de komende jaren afnemen. We blijven nuchter en realistisch. Daarom blijven we voor een degelijk en verantwoord financieel beleid kiezen.” En dat betekent onder meer dat er geen geld is voor echt nieuw beleid.  De nieuwe blijvende (structurele) uitgaven die er wel in staan, ter grootte van ruim  335.000 euro, zijn bijna alle onvermijdelijk en niet uit te stellen. Sommige zijn wettelijk verplicht, waaronder onderwijshuisvesting en vroege signalering van schulden, andere zijn noodzakelijk om schade te voorkómen, zoals beveiligen tegen hacken en tegengaan van wateroverlast. Ondertussen blijven zaken die het college ook nodig vindt nog geparkeerd, bijvoorbeeld het  verbeteren van de biodiversiteit en versterken van de cultuursector.
De ambtelijke organisatie bekijkt hoe op een verantwoorde manier goedkoper kan worden gewerkt om de begroting in evenwicht te brengen. Dat kan uiteraard ook door de inkomsten te verhogen.  Ook dat is nodig om voorzieningen als de bibliotheek en sportzalen in stand te houden. In hoeverre het nodig is om de OZB aan te passen, valt op dit moment niet met zekerheid te  zeggen. “Daarvoor zijn de onzekerheden nog te groot,” zegt wethouder Van den Born, “maar we  gaan ervan uit dat we bij het bespreken van de begroting 2022-2025, in november, méér zicht op  met name de inkomsten hebben. En dat de gemeenteraad dan een goed onderbouwde keuze kan maken.” Hoe dan ook blijft Tynaarlo volgens Van den Born goedkoop: “We hebben de op één na de laagste belastingen van alle gemeenten in Drenthe. Ons streven blijft om tegen zo laag mogelijke lasten een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau te handhaven.”