Na de reconstructie van de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde mag er niet harder gereden worden dan 30 km per uur. Daartoe hebben Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo besloten. B en W waren aanvankelijk van plan de huidige snelheid van 50 km te handhaven. Na lang aarzelen en onder de druk van de publieke opinie en de adviezen van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond zijn B en W overstag gegaan.

Een belangrijk argument om aan de snelheid van 50 km vast te houden was de verkeersveiligheid. Bij de handhaving hiervan zouden er vrij liggende fietspaden langs de vernieuwde Hoofdweg worden aangebracht en zou de weg voorzien worden van een aantal extra zebrapaden. Bij een keuze voor 30 km zou dit niet mogelijk zijn omdat in dat geval als uitgangspunt de inrichting van een ‘shared-space’ zou gelden. Nu zegt de gemeente dat er langs de 30 km weg straks wel extra oversteekplaatsen kunnen komen. Ook zullen er fietsstroken worden aangelegd. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond stellen dat er in feite ook niet genoeg ruimte is voor de inrichting van een 50km weg. Dat vindt ook het Provinciebestuur van Drenthe.
Met de keuze voor 30 km kunnen de eiken op de hoek van de Hoofdweg en de Henri Dunantweg blijven staan. De bomen dreigden bij een keuze voor 50 km te verdwijnen omdat er anders onvoldoende ruimte zou zijn voor de aanleg van gescheiden fietspaden, de aanleg van meer parkeerplekken en het realiseren van extra groen. Nu kan dat wel.
De Hoofdweg krijgt bij de herinrichting brede fietsstroken en een rijbaan met klinkers. De keuze voor deze verharding is gedaan omdat een klinkerweg beter als 30 km weg wordt herkend. Onderzocht wordt of er asfalt gebruikt kan gaan worden met een klinkerprint. De kwalificatie als voorrangsweg zal verdwijnen: alle kruisingen worden gelijkwaardig. De gemeenteraad moet nog wel goedkeuring verlenen aan de keuze van B en W.