Er moet niet te veel gesleuteld worden aan de manier waarop de reconstructie van de Hoofdweg in Eelde moet worden uitgevoerd. Die conclusie kan getrokken worden uit een brief van B en W aan de raad. Als dat wel gebeurt vervalt een Provinciale subsidie van 3 ton en moet er bij de Provincie Drenthe een nieuwe opzet worden ingediend. Met nog verdere  vertraging tot gevolg.

In de brief leggen Burgemeester en Wethouders uit dat de veiligheid van voetgangers en fietsers de nodig zorgen met zich meebrengt. Ook omwonenden hebben in brieven en gesprekken
met de gemeente aangegeven die zorgen te delen. Eén van de manieren om die veiligheid te bewerkstelligen is, vinden de aanwonenden, een snelheidsbeperking van 30 km. per uur. Ook de vereniging Veilig Verkeer Nederland deelt deze mening. Dit valt te lezen in een rapport dat door VVN op verzoek van aanwonenden is opgesteld.

Een onderzoek
In een tweetal gesprekken met de aanwonenden heeft de gemeente aangegeven een verkeerskundig onderzoek in te stellen naar maatregelen om de verkeersveiligheid te optimaliseren en te kijken naar de inrichting van de Hoofdweg.  Dit onderzoek is momenteel aan de gang. De gemeente hoopt dat de uitslag ervan bijdraagt aan een goede afweging van het algemeen belang.
De Provinciale subsidie is een zgn. ‘Brede Doel Uitkering. De gemeente had hiervoor vorig jaar al een concreet uitgewerkt plan voor de Hoofdweg in moeten dienen. Omdat dit niet lukte is hiervoor inmiddels een jaar uitstel verleend. Nu het einde van dit jaar nadert en er nog geen uitgewerkte aanpak is gepresenteerd komt de gemeente in de knel. Om te voorkomen dat de toegekende gelden vervallen wil de gemeente niet al te veel meer aanpassen in wat er al bedacht is. Mocht dat wel het geval zijn dan zal er een nieuw plan bij de Provincie ingediend moeten worden. Een ambtelijk verzoek om nogmaals uitstel aan te vragen is namelijk niet mogelijk. 

Het dilemma
In de discussie over de vraag of er straks als dan niet met een snelheid van 30 km per uur over de Hoofdweg gereden gaat worden speelt een cruciaal gegeven een rol: de Provincie Drenthe geeft op dit moment géén subsidie voor de aanpak van 30 km wegen. Mocht die snelheid langs de Hoofdweg gaan gelden, dan kan de gemeente naar een bijdrage van 300.000 euro fluiten. Gezien de penibele financiële situatie aangaande de gemeentekas is het de vraag of dit bedrag voor eigen rekening kan komen. Verder speelt nog mee dat de Tweede Kamer onlangs heeft besloten dat er bij voorkeur in de bebouwde kom een maximale snelheid van 30 km per uur moet gaan gelden.

En dan nog het parkeren
Of er veel aan de veiligheid voor de langzame verkeersdeelnemers gedaan kan worden valt nog te bezien. Ondernemers in ons dorp klagen al lange tijd over de parkeerproblemen langs de Hoofdweg. Veel ruimte om de parkeermogelijkheden uit te breiden en of te veranderen is er niet, gezien de beschikbare ruimte. In de huidige plannen is parkeren op de rijbaan toegestaan. Wanneer dat zo blijft wordt het passen en meten, zeker wanneer de fietspaden verhoogd zullen worden aangelegd. Bovendien zal er op termijn een oplossing moeten komen  voor het stallen van fietsen omdat de bussen niet meer via de wijk Spierveen zullen gaan rijden, maar linea recta lang de Hoofdweg. Dat is voorlopig nog niet het geval. Wel zal de bus vanaf 3 januari niet meer via de Raadhuislaan en de Legroweg naar Groningen rijden, maar vanaf de Hoofdweg rechtstreeks naar de rotonde bij Albert Heijn.  Wordt vervolgd.