De zorgen van omwonenden en andere belanghebbenden over de reconstructie van de Hoofdweg in Eelde zijn nog allerminst weggenomen. De opgerichte actiegroep ontving in mei een brief waaruit de conclusie kan worden getrokken dat ze verder geen inbreng hebben in de uitvoering van de werkzaamheden.

In de brief schrijven Burgemeester en Wethouders dat de herinrichting van de Hoofdweg verder wordt afgehandeld door het college. Daarna zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over het uiteindelijke resultaat en daarna krijgen de bewoners van de definitieve plannen te horen. Volgende week dinsdag zal er dan een raadsbesluit over de nieuwe invulling van de weg worden genomen.
De gang van zaken tekent ten voeten uit de wijze waarop de gemeente als langere tijd met de inwoners communiceert. Op 3 december 2019 hebben belanghebbenden ingesproken tijdens de raadsvergadering die toen werd gehouden. Op 6 februari werden raadsleden en bewoners op een avond geïnformeerd over de verdere ontwikkeling van de plannen. Met de toen ingebrachte inbreng blijkt achteraf nauwelijks wat gedaan te zijn om het ontwerp van de reconstructie aan te passen. Sterker: onlangs werden concepttekeningen op de website van de gemeente geplaatst bij wijze van presentatie van de plannen. Wat daarbij opviel was dat deze tekeningen dezelfde waren die tijdens een informatieavond op 7 november 2019 werden voorgelegd. Vanzelfsprekend heeft de Aktiegroep Reconstructie Hoofdweg Eelde daarop gereageerd. Op deze reacties is daarna op geen enkele wijze door de gemeente gereageerd.

Hamerstuk
Op 25 februari jongstleden zou de Hoofdweg weer op de agenda van de raad geplaatst worden. Insprekers die op 3 december het woord hebben gevoerd zouden op de vergadering van 25 februari hun betoog kunnen voortzetten. Dat ging vanwege de komst van het coronavirus niet door. De bewoners kregen te horen dat deze gelegenheid werd verschoven naar de bijeenkomst van de raad op 30 juni a.s. Toen de agenda voor deze vergadering bekend werd ontstonden er binnen de actiegroep grote verbazing en ergernis. De behandeling van de reconstructie is namelijk ondergebracht onder het agendapunt ‘ingekomen stukken’. Dat betekent dat de toegezegde gelegenheid tot inspreken daarmee vervalt. Door deze handelswijze is het vertrouwen van de actiegroep in de gemeente in ernstige mate geschaad. “Hoezo participatie?”, vraagt de groep zich af in een email aan deze krant. “De gemeente heeft geen contact meer gezocht voor een dialoog”, staat in het bericht te lezen. Gezien de ontwikkelingen tot nu toe worden de oorspronkelijke plannen met de Hoofdweg door de gemeente doorgezet.

Snelheid
In de optiek van de gemeente is en blijft de Hoofdweg een verbinding waar 50 km per uur mag worden gereden. De actiegroep vindt deze snelheid veel te hoog. Temeer omdat er na december volgend jaar 8 gelede bussen per uur van en naar de stad Groningen zullen gaan rijden. De breedte van de gereconstrueerde weg laat de genoemde snelheid volgens de actievoerders niet toe. Er wordt op gewezen dat in omringende dorpen een 30-km regiem is ingevoerd. Dat zou straks langs de Hoofdweg ook moeten, vinden ze. Het argument van de gemeente om toch vast te houden aan de snelheid van 50 km is dat de Hoofdweg in Eelde een gebiedsontsluitingsweg zou zijn. De actiegroep bestrijdt deze zienswijze. In hun brief staat dat er formeel geen relatie is tussen de gekozen snelheid van 50 km en de status van de weg. In dat licht zou het dus niet uitmaken of er sprake is van een erftoegangsweg of een gebiedsontsluitingsweg. Dit werd onlangs bevestigd door een expert van Veilig Verkeer Nederland. Ook wanneer de Hoofdweg een gebiedsontsluitingsweg blijft is volgens deze instantie het instellen van een maximale snelheid van 30 km per uur mogelijk.

Nog geen voorbereidende studies
Natuurlijk wordt er door de gemeente gestudeerd op de vraag hoe de aanpak van de Hoofdweg het beste kan worden uitgevoerd. Veel studies betreffende de Hoofdweg zijn echter doorgeschoven naar de ‘werkvoorbereidingsfase’. Dat kan ertoe leiden dat de gemeente voor onaangename verrassingen kan komen te staan. De uitkomsten van de studies kunnen namelijk gevolgen hebben voor de uitvoeringsfase en daarmee voor de planning en de kosten van werkzaamheden. Zo moet er bijvoorbeeld nog onderzocht worden hoe de onttrekking van grondwater in z’n werk moet gaan en of er retourbemaling plaats moet vinden. Daarbij zou ook gekeken kunnen worden of er sleuf loos gewerkt kan worden bij de vervanging van her riool. Het voordeel van deze werkwijze is dat er bomen gespaard kunnen worden.
De actiegroep vindt dat de gemeente nog een onderzoek moet doen naar mogelijke geluidsoverlast. Dit moet dan, zo zegt zij, gebeuren vóór de aanleg begint. De gemeente heeft het bedoelde onderzoek nog niet laten uitvoeren. De plannenmakers hebben bedacht om geluidsarm asfalt toe te passen. Daarnaast beweert de gemeente overlast te kunnen bestrijden door de gebruikmaking van elektrische bussen. Deze zijn, zo wordt door B en W gesteld, geluidsarm. Volgens de actievoerders wil de gemeente de nodige studies in eigen beheer uitvoeren. Bij een design & build contract is het echter aan de aannemer om in de werkvoorbereidingsfase studies en onderzoek te laten uitvoeren.

Bomen
De actiegroep maakt zich verder zorgen over de bomen langs de Hoofdweg. In gemeentelijke reacties op commentaren van bewoners werd gesteld dat er een bomeneffectrapportage is gemaakt. De actiegroep heeft hier herhaaldelijk naar gevraagd, maar niet gekregen. Veel aanwonenden hebben de gemeente gewezen op de aanwezigheid van oude bomen, vleermuizen, bosuiltjes en steenmarters. De gemeente meldde echter geen beschermde diersoorten te hebben waargenomen. In presentaties van de gemeente staan op tekening bomen ingetekend. De actiegroep schrijft dat er langs de Hoofdweg geen ruimte voor meer bomen of beplanting zal zijn. Dat geldt ook voor de oude eiken die nu nog de weg sieren. (Iets voorbij de kruising met de H. Dunantlaan aan de rechterzijde). Deze monumentale bomen zullen worden gekapt onder het mom dat ze ziek zijn. Een bomendeskundige liet ons echter weten dat dit laatste niet het geval is.

Zand in de ogen
De actiegroep vindt dat de herinrichting van de Hoofdweg op meerdere punten niet voldoet aan de minimumeisen voor de inrichting van een gebiedsontsluitingsweg. De belangrijkste kritiek richt zich op de breedte van de weg. De term ‘duurzaam veilig’ mag volgens hen alleen gebruikt worden als het wegontwerp aan een aantal minimale eisen voldoet. Dat is volgens hen niet het geval en door dit wel te doen strooit de gemeente de inwoners zand in de ogen, vindt de actiegroep. Wordt vervolgd...

Door Frans Nuninga; foto archief