In december ging ontwikkelaar Vastgoud failliet. In januari liet de curator weten dat alle afspraken vervallen tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Met het vervallen van de afspraken zijn de omstreden plannen echter niet van de baan. Wethouder René Kraaijenbrink denkt dat het project gewoon door kan gaan. Er ligt volgens hem een plan waar draagvlak voor is en hij heeft een opdracht van de gemeenteraad. “Er moet gewoon een andere ontwikkelaar komen”.

“Ik heb een opdracht van de gemeenteraad om het terrein van Doedens en de voormalige showroomlocatie te ontwikkelen”. De uitspraak van Kraaijenbrink is op zijn minst bijzonder te noemen. De centrumplannen spelen ruim 30 jaar. In eerste instantie werkte Doedens samen met ontwikkelaar Ritsma / TNA uit Peize. Toen deze na lang wachten geen bankgaranties kon afgeven, kwam in 2013 Harm de Vries van Vastgoud in beeld. “Prima toch als een vriendje met geld komt helpen”, aldus Kraaijenbrink. Dat ook deze partij niet liquide bleek is volgens Kraaijenbrink geen reden om niet opnieuw zaken te doen met De Vries. “Ik weet niet of hij zich meldt, maar we onderzoeken altijd goed of een partij ook de middelen en mogelijkheden heeft om samen te werken”. Als Kraaijenbrink al op de hoogte is van de ins en outs in dit dossier laat hij het in ieder geval niet merken.

Feit is echter dat Vastgoud er ruim anderhalf jaar over deed om een handtekening onder het contract te zetten. Na de presentatie van het eerste plan duurde het ruim een jaar voordat Vastgoud met een aangepast ontwerp kwam. In dat proces zette Vastgoud architect Vermeend van Urban Climate architects buiten de deur. Een plaats die werd ingenomen door architect Harry Nanninga van HJK architecten die met een tweede ontwerp kwam.

Inspraak amahoela

Volgens de wethouder kan het plan dat er nu ligt rekenen op draagvlak onder de bevolking. Waar de wethouder dit op baseert blijft onduidelijk: “Draagvlak is heel lastig te meten”.  Gebleken is in ieder geval dat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden met omliggende ondernemers en omwonenden. Kort na de presentatie van de tweede tekeningen organiseerde Doedens/Vastgoud een inloopbijeenkomst op donderdag 20 juni. Ze waren alleen ‘vergeten’ om een uitnodiging te doen naar de inwoners. Het resulteerde in een droevige foto die Dorpsklanken nog kon maken en plaatsen toen we hoorden van het inloopmoment. Uiteindelijk werden er 26 zienswijzen ingediend [juni 2019] op het ontwerp bestemmingsplanwijziging. Die zijn tot op heden niet behandeld. Hoe kan de wethouder spreken van draagvlak?

Helemaal links het terrein van Doedens, waar volgens het college de 34 appartementen moeten komen. Op de tweede afbeelding het tweede ontwerp van architect Nanninga. Op de derde afbeelding een schets van de ondernemers in Eelde die een totaalplan hebben voor het centrum van Eelde, waaronder ook een invulling voor het terrein Doedens en showroomlocatie met 24 appartementen.

Hoop losse eindjes

Hoewel het tweede ontwerp beter werd ontvangen dan het eerste ontwerp blijft het commentaar dat de bouw te stedelijk is. De vraag of inwoners een parkeergarage gaan gebruiken en of dat past in ons dorp houdt de gemoederen bezig. Volgens Kraaijenbrink is het geweldig dat de ontwikkelaar een parkeergarage wil bouwen: “Dat kost een hele hoop geld”. Dat het een noodzaak is geworden door de 41% meer geplande appartementen is de wethouder kennelijk vergeten. De regel bij woningbouw in het centrum is namelijk dat parkeren op eigen terrein moet plaatsvinden. Als je geen parkeergarage bouwt is er dus minder ruimte voor appartementen.

Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan [BKP] en bestemmingsplan moet nog goed gekeurd worden door de gemeenteraad. Ook daar zit een addertje onder het gras. Waar de gemeente voortdurend spreekt over een uitbreiding van het BKP gaat het om een wijziging. In een uitbreiding schrijf je namelijk over zaken die je bent vergeten of waar het oorspronkelijk plan niet in voorziet. In dit geval gaat het om een wijziging van bouwhoogtes en is er sprake van een zogeheten doelredenering. Er lag dus vooraf – zonder bespreking in de gemeenteraad – een aangepast bouwplan. Kortgezegd: we passen de regels aan om een plan te kunnen uitvoeren.

Opdracht

Volgens de wethouder is er sprake van een opdracht van de gemeenteraad. Daar waar in eerdere communicatie de gemeente zich op het standpunt houdt dat zij geen regierol kan hebben is er rondom het terrein van Doedens en de voormalige showroomlocatie wel sprake van een regiefunctie. Dat is ook deels te begrijpen omdat de gemeente immers eigenaar is van de voormalige showroomlocatie en dus belang heeft bij verkoop.

Waarom heeft de wethouder het plan niet teruggegeven aan de raad? “Het plan is er nog en met een andere ontwikkelaar kan ik nog steeds mijn opdracht uitvoeren”. Wanneer is die opdracht dan precies gegeven en vooral: wat houdt de opdracht in? Als antwoord op die vraag verwijst de gemeente Tynaarlo zelf naar een raadsbesluit van juni 2015 als het gaat om de opdracht die wethouder Kraaijenbrink moet uitvoeren.

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het college van 16 juni 2015; overwegende dat met de uitwerking van dit voorstel een totaalplan kan worden gerealiseerd met daarin de verkoop van de locatie Koops, uitbreiding van de supermarkt, realisatie van ca. 25 appartementen, vervanging van de riolering en (her) inrichting van de openbare ruimte;

B E S L U I T:

1. In te stemmen met de verkoop van de locatie Koops op basis van genoemde condities 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van maximaal € 100.000,00 voor de uitwerking van de in dit voorstel benoemde plannen ten laste van de ARGI onder voorbehoud van het zekerstellen van de cofinanciering. 3. Burgemeester en wethouders opdracht te geven om op korte termijn de benodigde wijzigingen van het bestemmingsplan voor te bereiden

Geeft deze opdracht de wethouder te weinig ruimte om met Doedens én de ondernemers in gesprek te gaan? Wij vragen het ons ten zeerste af. Sterker nog: als de wethouder koste wat kost zijn opdracht wil uitvoeren, waarom worden er dan niet 24 appartementen gebouwd? En waarom gaat Kraaijenbrink dan niet nu in gesprek over de plannen van de ondernemers die wel binnen bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan vallen met een aantal appartementen dat past in de beschikbare ruimte en de opdracht van de gemeenteraad.

Daadkracht

De soms ingewikkelde eigendomsconstructies maken de processen in het centrum niet gemakkelijker. Echter, in de plannen voor de voormalige showroomlocatie en het terrein van Doedens is daar geen sprake van. Hoewel ieder weldenkend mens zal begrijpen dat politici en ambtenaren komen en gaan en dat dit invloed heeft op de totstandkoming van plannen lijkt het erop dat er weinig daadkracht is. Al ruim 30 jaar duurt de soap van het centrum van Eelde voort.

Action naar Eelde?

En dan is er nog het alternatieve plan van ondernemers in Eelde die een totaalplan hebben voor het gehele centrum en diverse voorzieningen in het dorp. Tot op heden is er geen ruimte geweest om hier over te spreken. De wethouder geeft namelijk aan dat hij een opdracht heeft en dus niet in gesprek kan gaan. Tegelijkertijd zou de gemeente wel bereid zijn met de ondernemers te spreken over hun plannen. Een afspraak die tot op heden niet heeft plaatsgevonden. Saillant detail is dat de plannen van de Eelder ondernemers wél voldoen aan het vastgestelde beeldkwaliteitsplan en het huidige bestemmingsplan. Sterker nog: ook het aantal appartementen in het plan van de Eelder ondernemers komt overeen met het raadsbesluit waar de gemeente zelf naar verwijst.

Daar komt nog bij dat Action Nederland (met o.a. vestigingen in Roden en Haren) op basis van die plannen heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden om zich te vestigen in het centrum van Eelde.

De gemeente legt de bal vaak bij de ondernemers en ontwikkelaars die eigenaar zijn en of iets willen. Nu: ondernemers uit Eelde, maar ook daarbuiten hebben plannen. De gemeente lijkt doof voor een alternatief. Zelfs als het speelveld vrij is.

Positief

Kraaijenbrink is zelf vooralsnog positief over zijn strategie. Hij verwacht dat de raad mee gaat in het voorstel van B&W waarbij er een nieuwe ontwikkelaar wordt gezocht. “Er zijn raadsvergaderingen waar ik blij van word en raadsvergaderingen waarna ik één of twee glazen limoncello drink…”.

Commentaar

Het is de vraag of de gemeenteraad akkoord gaat met de uitvoering van de plannen zoals die er lagen. Behalve dat het college volledig voorbij gaat aan de inspanningen van de klankbordgroep door het Beelkwaliteitsplan te willen wijzigen wordt de wijziging van het BKP helemaal niet expliciet besproken in de raad. De gemeente heeft de wijzigingen van het BKP ‘meegenomen’ in het bestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. 

Daarnaast moeten de zienswijzen nog worden besproken. Feit dat er ruim 20 meer zienswijzen zijn ingediend dan destijds bij de plannen in 2013 zou misschien al genoeg moeten zeggen. Zienswijzen mogen namelijk alleen komen van betrokkenen. Dus omwonende inwoners en ondernemers. Betekent dat nagenoeg iedereen die om het te bouwen project woont een zienswijze heeft ingediend.

 Het raadsbesluit waar Kraaijenbrink zijn opdracht aan ontleent spreekt niet over welke partij of ontwikkelaar, maar wel over het aantal appartementen. Doedens heeft niet persé een belang bij het aantal appartementen, hij is grondeigenaar en wil begrijpelijk daar een zo goed mogelijke prijs voor ontvangen. De huidige plannen van Doedens/Vastgoud omhelzen 34 appartementen. Dat zijn er ruim 10 meer dan wat Kraaijenbrink zijn opdracht noemt. Kortom: de wethouder kan de opdracht ook uitvoeren door in gesprek te gaan met Doedens en de ondernemers van Eelde. Zeker nu blijkt dat Action geïnformeerd heeft naar de mogelijkheden in het centrum van Eelde.

 Overigens: mag de gemeente als belanghebbende / grondeigenaar van het showroomterrein wel op deze manier ontwikkelen? Er zijn aanbestedingsregels voor gemeente. Als Doedens een nieuwe ontwikkelaar zoekt is dat een initiatief van de betreffende ondernemer en kan dus nooit een initiatief zijn van de gemeente. 

 Dat de wethouder de deur open laat staan voor partijen die aantoonbaar onbetrouwbaar en vertragend zijn geweest de afgelopen jaren getuigt voor een enkeling van idealisme. Voor de mensen die dit dossier een beetje hebben gevolgd kan je niet anders dan concluderen dat de wethouder óf naïef is óf het dossier niet kent óf niet wil kijken naar wat goed is voor het dorp óf niet in staat is in gesprek te gaan met ondernemers. In dit geval een combinatie van al het bovenstaande. Ziende blind en horende doof.

Het woord is aan de gemeenteraad.

Rondje inspraak

De wethouder vindt dat er genoeg draagvlak is voor de plannen. Tegelijkertijd geeft hij aan dat draagvlak zich moeilijk laat meten. Misschien kunnen we een handje helpen. Op Facebook is een poll te vinden waar u kan aangeven in welk plan u het meeste ziet. De ontwikkeling van 34 appartementen of de alternatieve plannen van de ondernemers uit Eelde met maximaal 24 appartementen, parkeerruimte gecombineerd met detailhandel. De plannen van de Eelder ondernemers behelzen ook een totaalvisie op alle nog braakliggende terreinen in het centrum van Eelde. Enkele ondernemers uit het lint hebben al aangegeven in deze ontwikkeling mee te willen doen.

U mag uw reactie ook naar ons mailen op: redactie@dorpsklanken.nl