Opzoek zijn naar een woning in Eelde-Paterswolde valt niet mee als je jonge starter, alleenstaande ouder of single senior bent. De vraag is enorm en het aanbod is klein. Dorpsklanken vroeg onlangs verschillende lezers naar hun zoektocht en zocht uit welke initiatieven er zijn om woningbouw te realiseren.

Sanne Krottje [29] is al een tijd op zoek naar een passende woning in Eelde-Paterswolde. “Het aanbod is heel beperkt en voor een seniorenwoning kom ik niet in aanmerking of ik heb gewoonweg te weinig punten. Buiten de sociale huurwoningen om is er soms aanbod maar die hebben dan als eis dat je viermaal de huurprijs moet verdienen. Daar moet je een salaris voor hebben wat niet voor iedereen is weggelegd. Huursubsidie is dan al helemaal geen optie meer. Krottje zit momenteel noodgedwongen bij haar ouders en zou interesse hebben in een klein appartement met bijvoorbeeld 2 slaapkamers. “Het is jammer. In Eelde gebeurt een hoop. Scholen gaan fuseren. Kunnen daar geen appartementen worden gebouwd? Bijvoorbeeld in de oude Kooi? Nu komt er waarschijnlijk dure woningbouw en dat is voor veel mensen niet haalbaar”. Sanne informeerde zelfs bij De Wieken waar ze ook nul op het rekest kreeg. Behalve de leeftijdsgrens van 55+ is de huuroptie is zelfs volledig geannuleerd. Buiten Eelde zoeken kan natuurlijk ook, maar je krijgt geen urgentie wanneer je buiten de gemeentegrenzen woont.

Een ander stel is al een tijd op zoek naar een woning: het vinden van een huurhuis is nogal lastig. Er is maar één wooncorporatie in Eelde en we hebben het idee dat het verdelen van de woningen niet altijd eerlijk gaat. Ik denk dat het voor sommige mensen ook mooi is dat er meerdere appartementen komen. Maar voor ons zelf zijn we opzoek naar een woning met twee of meerdere slaapkamers.

 

Stichting Eelder Woningbouw

Frans Schrijver van de Stichting Eelder Woningbouw erkent het probleem. “Er staan ruim 2100 mensen ingeschreven voor een woning. Een groot probleem zijn de beschikbare eengezinswoningen. 2-kamer appartementen lijken er voldoende te zijn. Wie op zoek is naar iets meer ruimte dan een 2-kamer appartement komt niet aan zet. Wanneer wij een eengezinswoning aanbieden zijn er meestal 40 tot 50 mensen die reageren”. Volgens Schrijver zou het goed zijn wanneer er meer gebouwd zou worden. “Er zijn weinig mogelijkheden in Eelde. In Eelderwolde en Groote Veen mogen geen sociale huurwoningen gebouwd worden. Wij hebben destijds wel gesproken met partijen in het centrum. Met de prijzen die toen werden gehanteerd konden wij niet tot een financieel haalbaar plan komen om sociale huurwoningen of appartementen te bouwen”. Schrijver geeft aan dat SEW open staat voor plannen en – in overleg met Woonborg – ook bereid zou zijn om in Vries of Zuidlaren te bouwen. Daarmee zijn de problemen in Eelde echter niet opgelost.

Het onderstaande schema toont de leeftijdsverdeling van alle ingeschreven woningzoekenden per 1 januari 2019 en het aantal toegewezen woningen in 2018 verdeeld over de leeftijdscategorieën.

Op 1 januari 2019 was het leeftijdsoverzicht van alle ingeschreven woningzoekenden als volgt:

  • 18 t/m 35 jaar 530 personen
  • 36 t/m 54 jaar 556 personen
  • 55 jaar en ouder (senioren) 1094 personen

Totaal ingeschreven bij SEW                2180 personen

In 2018 zijn 87 woningen toegewezen. De verdeling van de leeftijden zijn als volgt:

  • 18 t/m 35 jaar 31 woningen gemiddeld aantal reacties per woning: 21
  • 36 t/m 54 jaar 19 woningen gemiddeld aantal reacties per woning: 23
  • 55 jaar en ouder (senioren) 37 woningen gemiddeld aantal reacties per woning: 10

Totaal                                                          87 woningen

Opvallend is dat reactiefrequentie per woning in de categorie 18 t/m 35 jaar en 36 t/m 54 jaar het hoogst is, terwijl gemiddeld aantal reacties op seniorenwoningen naar verhouding het laagst is. Daaruit zou je kunnen afleiden dat de ‘nood’ in die eerste twee categorieën het hoogst is.

 

Plannen Hubo locatie

Onder alle reacties ook een bericht van Tiemon Boerema. Volgens hem is de vraag naar betaalbare woonruimte en met name voor jongeren enorm. Hij vraagt zich af waarom initiatieven van bijvoorbeeld vastgoedbedrijf Spijkerman die de voormalige HUBO aangekocht met de intentie daar een sportschool te vestigen en daarboven veertien wooneenheden te realiseren niet met gejuich worden ontvangen. Volgens Boerema kan er juist in een grote behoefte worden voorzien door te komen met wooneenheden voor een- en tweepersoonshuishoudens in de huursfeer kan. De huurprijzen zouden in dit plan komen te liggen onder de huurtoeslag. Boerema denkt dat het de levendigheid van het centrum van Eelde ten goede zal komen. Spijkerman bevestigd de plannen en laat weten dat er nog geen groenlicht is vanuit de gemeente Tynaarlo. Hij hoopt op een goede uitkomst.

 

Woningmarktonderzoek

Nog maar recent liet de gemeente een woningmarktonderzoek uitvoeren in de kernen van Tynaarlo. Volgens dat onderzoek zou de groei de komende tien jaar toenemen met ruim 300 huishoudens in de gehele gemeente. Het onderzoek toont ook aan dat jongeren onder de 30 vaker opzoek zijn naar een huurwoning dan een koopwoning. Dat heeft alles te maken met de financiële mogelijkheden van jonge mensen. In Eelde is [te] weinig aanbod van woningen tussen de 250 en 300 duizend euro. Links of rechtsom blijft de vraag staan hoe dit onderzoek zich verhoudt tot de 2100 mensen die staan ingeschreven bij de Stichting Eelder Woningbouw. Hoe kan het dat er op een eengezinswoning in de sociale huur 70 tot 80 mensen reageren?

En nu?

We vroegen de Gemeente Tynaarlo ook om een reactie [zie kader]. Beleid, prognoses, stedenbouwkundige afspraken versus woningzoekers en een markt die zich misschien minder goed laat voorspellen dan een woningmarktonderzoek. Het heeft er alle schijn van dat al die verschillende belangen en het beleid iedere voortgang op slot zet.

 

Reageren? redactie@dorpsklanken.nl

Gemeente Tynaarlo

De gemeente laat weten dat het woningmarkt onderzoek prognoses geeft richting de toekomst, mede gebaseerd op gegevens uit het verleden. Martin Wering namens de gemeente: “De huidige overspannen woningmarkt in Groningen zorgt op dit moment echter ook voor een toenemende druk op de omgeving. Dat maakt dat we nu een grotere vraag zien ontstaan in vrijwel alle segmenten”. Als het gaat om het aantal sociale huurwoningen wil de gemeente Tynaarlo vasthouden aan het huidige aantal. “In de prestatieafspraken met de corporaties hebben wij afgesproken dat we omvang van de bestaande voorraad als uitgangspunt nemen en die voor de toekomst willen behouden. Ondanks de groeiende vraag van dit moment zien wij namelijk, op basis van demografische ontwikkelingen, dat op de langere termijn de behoefte zal afnemen. Daar waar de mogelijkheid zich voordoet staan wij open voor initiatieven en plannen om woningbouw te realiseren voor deze doelgroepen. Hierover zijn we in gesprek met de woningcorporaties. Het zijn de corporaties die verantwoordelijk zijn voor het aanbod van sociale huurwoningen. Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk willen inspelen op actuele marktontwikkelingen, maar wel rekening houdend met de demografische ontwikkeling op de lange termijn. We willen nadrukkelijk niet bouwen voor leegstand. Daarom kijken we ook naar de kwalitatieve opgave. Met andere woorden: hoe kunnen we het bestaande aanbod verduurzamen, levensloopbestendig maken, zodat het aanbod in de toekomst ook aansluit bij de vraag”.

Met betrekking tot de plannen op het Huboterrein laat de gemeente weten in gesprek te zijn met de initiatiefnemer.In zijn algemeenheid geldt wij open staan voor initiatieven uit de markt. Onze houding daarbij is dat we vraaggericht willen bouwen. Dat betekent dat we kijken of plannen aansluiten bij de woningbehoefte de komende jaren, zowel qua type als aantallen. Ook kijken we of het past bij gemeentelijke beleid zoals dorpsagenda’s en duurzaamheid. En tot slot of het stedenbouwkundig en ruimtelijk gezien past in de omgeving (bouwmassa’s, parkeren etc.). Bij het realiseren van woningbouw hebben we als gemeente wel te maken met een aantal dilemma’s. Het behoud van ons buitengebied, de groene landschappelijke waarden van onze gemeente en belangen van omwonenden versus de wens en noodzaak om toch woningbouw te realiseren in en om onze grotere kernen. Deze dilemma’s nemen we ook mee in de nieuwe Omgevingsvisie, die ook met behulp van participatie van inwoners tot stand komt”.